NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Terri Brandt komt van NASA over naar SRON om te starten als hoofd van het astrofysicaprogramma. ‘SRON’s unieke expertisedriehoek geeft ons veel mogelijkheden voor gewaagd onderzoek.’ Terri_Brandt.jpg

Brandt is geselecteerd vanuit een internationale wervingscampagne. ‘Het vereist een zeldzame combinatie van vaardigheden om SRON’s astrofysicaprogramma te leiden,’ zegt SRON-directeur Michael Wise. ‘Je moet een sterke wetenschapper zijn, ervaring hebben met technologie en de ontwikkeling van ruimtemissies, en je moet natuurlijk een goede manager zijn, zowel voor projecten als voor mensen. Het is een lastige opgave om iemand te vinden die alle hokjes aankruist. Daarom zijn we ontzettend blij dat iemand met Terri’s ervaring en brede expertise in deze functie stapt. Met haar achtergrond bij NASA is Terri al erg bekend met veel van de projecten in onze astrofysicaportfolio en het soort werk dat we op SRON doen. Ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken om het astrofysicaprogramma te versterken in de komende jaren.’

NASA

Na een promotie aan Ohio State University, inclusief vier maanden onderzoek op Antarctica, en een postdoc in Toulouse werkte Brandt ruim een decennium bij NASA. Daar leidde ze de First Fermi Supernova Remnant Catalog, bestaande uit alle 279 overblijfselen van supernovae in de Melkweg. Tegelijkertijd werkte ze aan de ballonmissie SuperTIGER, die ultra-zware kosmische straling meet die waarschijnlijk ontstaat in de voorlopers van supernovae. In 2016 ontwikkelde Brandt de bijdrage van NASA Goddard aan de COSI-missie om zachte gammastralen te meten, wat lastig is vanwege hun complexe interactiemechanismen.

Unieke expertise-driehoek

Brandt neemt deze ervaring nu mee naar SRON, waar ze een unieke driehoek aan expertises ziet. ‘Zo’n driehoek zie je niet overal, met wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentatie allemaal samen. Ik heb er veel zin in om die kracht te benutten in toekomstig onderzoek. Mijn nieuwe functie biedt een fantastische kans om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het astrofysicaprogramma. Ik wil het baanbrekende werk van onze onderzoekers samenbundelen tot een strategie voor gewaagd onderzoek. Ik wil veel van mijn SRON-collega’s leren, om te begrijpen wat werkt en waar verbeterpunten zitten. Ik start met het voordeel van een extern perspectief, zodat ik de naïeve vragen kan stellen waar mensen niet aan gedacht hebben.’

Mogelijkheden voor nieuwe ruimtemissies

‘Onze unieke expertisedriehoek biedt ons veel mogelijkheden. Ik ben natuurlijk bekend met de NASA-opties, zoals de infrarood Probe-missies voor onze KID-technologie, maar er zijn ook veel toekomstige ESA-missies waar we onderdeel van kunnen uitmaken. De lanceringen van XRISM en Gusto komen eraan en Athena blijft een groot project voor ons, dus de korte termijn is al opwindend. Met de recente financiering voor LISA hebben we nu een fantastische mogelijkheid om ons onderzoek uit te breiden richting zwaartekrachtsgolven. Ik kijk ernaar uit om zo’n world-class programma te laten blijven groeien!’

Prijzen

Brandts wetenschappelijk leiderschap is weerspiegeld in haar rollen als Program Scientist bij NASA Headquarters, Associate Lab Chief van het NASA Goddard Observational Cosmology Lab en Chief Scientist van NASA’s Physics of the Cosmos Program (PhysCOS). Deze rollen hebben ook geleid tot haar betrokkenheid bij ESA-missies, waaronder Euclid, LISA en Athena, net als bij grote NASA-activiteiten zoals de Large Missions Studies en het plannen en implementeren van de Decadal Survey aanbevelingen. Brandt heeft NASA leiderschap prijzen gewonnen voor de COSI Phase A en PhysCOS teams. Naast vele andere prijzen heeft ze ook de Congressional Antarctica Service Medal gekregen.

English

Terri Brandt new head of SRON Astrophysics program

Terri Brandt has made her way from NASA to start as the new head of SRON’s astrophysics program. ‘SRON’s unique triangle of expertise provides us with many possibilities for audacious science.’Terri_Brandt.jpg

Dr Brandt was selected via a competitive process following an international recruitment campaign. ‘Leading the SRON Astrophysics Programme requires a rare combination of skills,’ says SRON director Michael Wise. ‘You need to be a strong scientist, have experience with technology and mission development, and of course also understand management, both for projects and people. It’s a tall order to find someone who can bring all those skills to the job. Which is why we’re so excited to have someone with Terri’s experience and broad expertise step into the role. With her NASA background, Terri is already very familiar with many of the projects in our Astrophysics portfolio and the kind of work we do here at SRON. I’m looking forward to working with her to strengthen the Astrophysics programme in the coming years.’

NASA

After a PhD at Ohio State University, including a 4-month trip to Antarctica, and a postdoc in Toulouse, Brandt worked at NASA for over a decade. There she led the First Fermi Supernova Remnant Catalog, consisting of all 279 known Galactic supernova remnants, combining gamma ray observations with multiwavelength data. At the same time, she collaborated on the balloon mission SuperTIGER, which measured ultra-heavy cosmic rays that most likely originate from supernova progenitors. In 2016, Brandt created the NASA Goddard contribution to the COSI mission to measure soft gamma rays, which are hard to detect because of their complicated interaction mechanisms.

Unique expertise triangle

Brandt now brings this experience to SRON where she sees a unique triangle of expertise in place that shape the institute’s astrophysics program. ‘This expertise triangle, with science, technology development and instrumentation all combined, is not something you see everywhere. And to leverage this strength into future work is quite exciting. My new position is a fantastic opportunity to lead a collaborative vision for the Astrophysics program, combining our researchers’ cutting-edge work into a strategy for audacious science. I’m interested in learning from my SRON colleagues, to understand what is working and what areas could be improved. I start off with the advantage of an outside perspective, so I can ask the naïve questions that people haven’t thought about.’

Possibilities for new space missions

‘Our unique expertise triangle provides us with many possibilities. Of course I’m familiar with the NASA opportunities, such as the infrared probes for our KID technology, but there are also many future ESA missions we can be a part of. We have the XRISM and Gusto launches coming up and Athena remains a major project for us, so the short-term is already exciting. With the recent LISA funding we now have a fantastic opportunity to expand our research into gravitational waves as well. I am looking forward to continuing to grow and develop such a world class program!’

Awards

In addition to her distinguished research, Brandt’s scientific leadership is reflected in her roles as Program Scientist at NASA Headquarters, Associate Lab Chief of NASA Goddard’s Observational Cosmology Lab and Chief Scientist of NASA’s Physics of the Cosmos Program (PhysCOS). These roles also led to her involvement in ESA activities including Euclid, LISA and Athena, as well as major NASA activities such as the large mission studies and planning for and implementing the Decadal Survey recommendations. Brandt has won NASA leadership awards for the COSI Phase A and PhysCOS teams. Among many other awards, she was also given the Congressional Antarctica Service Medal.SCROLL TO TOP