NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Stap jij in oktober ook in de wereld van het Ruimteonderzoek met SRON Netherlands Institute for Space Research? We houden dan weer leerzame open dagen. Op zondag 1 oktober in Groningen (samen met Kapteyn instituut) en op zaterdag 7 oktober in Leiden.

SRON_Strip_Thumbnail_eenpagina.jpeg

Wat doen we? Met kijkers in de ruimte kijken we omhoog naar sterren, planeten en zwarte gaten. Zo leren we hoe die werken. En we kijken van bovenaf ook naar beneden, naar de lucht op onze eigen planeet Aarde. Zo zien we wat er gebeurt met het klimaat. Die kijkers maken we bij SRON, samen met onderzoekers uit andere landen.

Wat kunnen onze kijkers? Met onze kijkers in de ruimte kan je licht opvangen dat je vanaf de aarde niet goed genoeg kunt opvangen. Het luchtmengsel en de wolken rond de aarde zitten dan in de weg.
Het gaat meestal om bijzondere soorten licht, die onze ogen niet goed kunnen zien. Bijvoorbeeld röntgenlicht, waarmee de dokter ook een foto van je botten of je tanden kan maken. Of infraroodlicht, waar je op aarde heel goed warm en koud mee kan zien.
Sommige ruimtekijkers maken er plaatjes van. Daarnaast zijn er ook kijkers die aan vingerafdrukken in het licht kunnen zien hoe warm het sterrenstof in het heelal is. Waar het heen vliegt en of het aan het samenklonteren of juist ontploffen is.

Wat leer je op de open dag? Op de open dag laten we zien hoe we ons onderzoek doen en hoe we nieuwe gevoelige kijkers eerst bedenken, testen, en verbeteren op aarde, en uiteindelijk geschikt maken als kijker in de ruimte.

We doen dus proeven, geven demonstraties en geven leuke lezingen. Bezoekers van elke leeftijd kunnen veel komen leren. Hoe zie jij er zelf uit met een warmtekijker? Kan jij solderen in het elektrolab? Is er (te) leven op andere planeten? Hoe achtervolg je broeikasgassen die door onze lucht bewegen? Kom het uitvinden in Leiden en/of Groningen.

Klik hier en download alvast een leuke strip! (Vul in: Strip)

Groningen, Zondag 1 oktober
Gebouw Kapteynborg, Landleven 12, Zernike Campus Groningen.
In Groningen is onze Open Dag onderdeel van wetenschapsfestival Zpannend Zernike.
Kijk t.z.t. ook op www.zpannendzernike.nl en klik op 'Ruimteonderzoek'.

Leiden, Zaterdag 7 oktober,
SRON-gebouw, Niels Bohrweg 4, Bio Science Park Leiden.
(Parkeren kan voor 2 euro per uur in de Ehrenfestgarage aan de Ehrenfestweg) 
In Leiden is onze open dag onderdeel van de Space Week en Weekend van de Wetenschap

Houd deze pagina in de gaten: er volgen later meer details!

English

Join us for the SRON open days 2023

Will you too step into the world of space research with SRON Netherlands Institute for Space Research in October? We're organising educational open days. On Sunday 1 October in Groningen (together with Kapteyn Institute) and on Saturday 7 October in Leiden.

SRON_Strip_Thumbnail_eenpagina.jpeg

What do we do? With cameras in space, we look up at stars, planets and black holes. This is how we learn how they work. And from above, we also look down at the sky on our own planet Earth. This is how we see what happens to the climate. We make these cameras at SRON, together with researchers from other countries.

What can our space cameras do? With our cameras in space, you can capture light that you cannot capture well enough from Earth. The air mixture and clouds around the earth get in the way.
We want to catch special kinds of light, which our eyes cannot see well. For example, X-ray light, which the doctor can also use to take a picture of your bones or teeth. Or infrared light, with which you can see hot and cold very well.
Some space cameras make pictures. There are also cameras that can tell from fingerprints in the light how hot the stardust in the universe is. Or where it is flying and whether it is coalescing or exploding.

What will you learn on the open day? On the open day, we show how we do our research and how we first devise, test, and improve new sensitive detectors on Earth, and eventually make them suitable as cameras in space.

So join us for fun lab tests, demonstrations and lectures. Visitors of any age can come and learn a lot. What would you look like, seen through a thermal camera? Can you solder electronics in our lab? Is there life on other planets? How do you chase greenhouse gases moving through our skies? Come and find out in Leiden and/or Groningen.

Click the comic and enter the word 'Strip' to download it (in Dutch).

Groningen, Sunday October 1st
Kapteynborg building, Landleven 12, Zernike Campus Groningen.
In Groningen, our open day is part of science festival Zpannend Zernike.
Check www.zpannendzernike.nl in due course and click on 'Space research'.

Leiden, Saturday October 7th,
SRON building, Niels Bohrweg 4, Bio Science Park Leiden.
(Parking is available for 2 euro per hour in the Ehrenfestgarage on the Ehrenfestweg)
In Leiden, our open day is part of Space Week and Weekend van de Wetenschap

Keep an eye on this page: more details will follow later!SCROLL TO TOP